หน้าแรก

สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp ใน MS_access


สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp

ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้างด้วยมุมมองออกแบบ และให้ตั้งชื่อว่า tblExamScore

1.คลิกเลือกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ

2.ทำการสร้างฟิลด์ และกำหนดชนิดข้อมูลดังนี้ครับ

ID ชนิดข้อมูล AutoNumber

Name ชนิดข้อมูล Text

Score ชนิดข้อมูล Number

RoomNo ชนิดข้อมูล Number

3.ทำการกรอกข้อมูลในตารางนะครับ

4.เท่านี้เราก็จะได้ตาราง tblExamScoreเพื่อใช้ในคำสั่งDLookUpในบทต่อไปได้แล้วครับ


การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ MS_access ทั้งหมด »