หน้าแรก

การสร้างตารางใน Dream ใน dreamweaver


พูดถึงการสร้างตารางบางคนไม่ชอบที่จะสร้างในรูปแบบ HTML แต่ Dreamweaver สามารถช่วยให้เราสามารถสร้างตารางได้ง่ายขึ้นดังนี้

1.> เปิดเอกสารที่เราต้องการสร้างตาราง พร้อมกับ
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตารางดังรูป


2.> หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา
เพื่อให้เราใส่รายละเอียดในการสร้างตาราง


3.> จากภาพด้านบน
 ผมได้กำหนดให้ตารางที่เราสร้างมี 5 แถว 3 คอลัมภ์ ความกว้างของตาราง 300 Pixels ระยะห่างระหว่างเซลล์ 3 pixels หลังจากนั้นกด OK  เราจะได้ตารางดังภาพ


4.> หลังจากที่เราได้สร้างตารางตามที่เราต้องการแล้ว เราสามารถพิมพ์ข้อความี่เราต้องการลงในตารางได้เลย หรือจะใส่รูปภาพตามแต่เราต้องการ

Tip
- การนำตารางเข้ามาใช้กับเว็บเพจช่วยให้เราจัดข้อมูลได้ง่ายขึ้น


5.> ส่วนเรื่องการใส่ส
ี Background ต่างๆ ในตารางดูในหัวข้อถัดไปนะครับ :-)

การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ dreamweaver ทั้งหมด »