หน้าแรก

การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee ใน HTML


การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marque onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marque>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน 
direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right นะครับ

เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marque.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marque โดย stop(); และ start();</title>
</head>

<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>kedvicha.com</marquee>
</body>
</html>

มาทดลองทำกันดูนะครับ

<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>kedvicha.com</marquee>
kedvicha.com


การ Fixed ภาพพื้นหลัง หยุดนิ่งด้วย HTML การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ HTML ทั้งหมด »