หน้าแรก

การใช้คำสั่ง Date ใน PHP


Date เป็นฟังค์ชั่นที่ใช้ในการแสดงวันที่จาก Server เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ทราบ

รูปแบบคำสั่ง

date ("วัน เดือน ปี");

รูปแบบการใช้งาน

<?
  echo date ("d m y"); //แสดงวันที่
?> 


แต่ถ้าเราต้องการให้มี / ให้เขียนดังนี้

<?
  echo date ("d/m/y"); //ใส่ / เข้าไปด้วย
?>

การใช้คำสั่ง Checkdate การใช้งานคำสั่ง strftime
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »