หน้าแรก

การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ใน PHP


ฐานข้อมูลที่ใช้ทดสอบ


รูปแบบคำสั่ง SQL


$sql = "select * from grade"; //คำสั่ง SQL จะเขียนอยู่ในตัวแปล sql เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้ คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแสดงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตาราง ในที่นี้ก็คือ grade

รูปแบบการใช้งาน

<?php
  $hostname = "localhost"; 
  $user = ""; 
  $password = ""; 
  $dbname = "student"; //กำหนดฐานข้อมูล
  $tblname = "grade"; //กำหนดตาราง
  mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
  mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
  $sql = "select * from $tblname"; //คำสั่ง SQL เพื่อการแสดงผล
  $dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
  $num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
  $i=0;
  while ($i < $num_rows) //วนลูปแสดงผล
  {
     $result = mysql_fetch_array($dbquery);
     $id = $result[id];
     $name = $result[name]; //กำหนดค่าตัวแปล
     $surname = $result[surname];
     $grade = $result[grade];
     echo "$id $name $surname $grade<BR>"; //แสดงผลตัวแปล 
  $i++;
  }
  mysql_close(); //ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
?>

การใช้งานคำสั่ง strftime การเปลี่ยนสีตัวอักษรใน PHP
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ PHP ทั้งหมด »