หน้าแรก

การระบุสี (Color) ใน CSS ใน CSS


การกำหนดสีให้ตัวอักษร พื้นหลัง เส้นขอบ หรือส่วนอื่นๆ ของวัตถุ สามารถกำหนดได้หลายแบบ

1. กำหนดโดยใช้ชื่อสี แต่การระบุชื่อสีแบบนี้ใช้สีได้จำนวนจำกัด ได้แก่ aqua, black, blue, fuchsia (แดงอมม่วง), gray, green, lime, maroon (น้ำตาลแดง), navy, olive, purple, red, silver, teal (เขียวขนเป็ด), white, และ yellow 

2. กำหนดเป็นค่าสีแบบ RGB

  • #rrggbb เช่น #eecc00, #42e15e
  • #rgb เช่น #ec0 หมายถึง #eecc00
  • rgb(x,x,x) โดยที่ x คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255 เช่น rgb(0,204,0)
  • rgb(y%,y%,y%) โดยที่ี่ y คือเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0%-100% เช่น rgb(0%,80%,0%)
ชื่อสีรหัสค่าสีฐาน16รหัสค่าสีฐาน16 แบบย่อRGBการแสดงผลสี
Black#000000#000rgb(0,0,0) 
Red#FF0000#F00rgb(0,0,0) 
Green#00FF00#F00rgb(0,255,0) 
Blue#0000FF#00Frgb(0,0,255) 
Yellow#FFFF00#FF0rgb(255,255,0) 
Aqua#00FFFF#FF0rgb(0,255,255) 
Fuchsia#FF00FF#FF0rgb(255,0,255) 
Silver#C0C0C0 rgb(192,192,192) 
White#FFFFFF#FFFrgb(255,255,255) 


หน่วยที่ใช้วัดค่าต่างๆในการบอกขนาด และ ระยะ ใน Style Sheet วิธีใช้งาน Style Sheet
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ CSS ทั้งหมด »