หน้าแรก

jQuery คำสั่งคลาส .hasClass() ใน jquery


.hasClass(class) Returns: boolean(true หรือ false)

คำสั่ง .hasClass ใช้สำหรับเช็คว่า selector ของเรามี class นั้นอยู่หรือไม่

 <a class="red bold underline" href="http://www.jquerythai.com">jquerythai</a>

ทดลองใช้คำสั่ง .hasClass

jQuery('a').hasClass('bold');
//ผลที่ได้จะเป็น    true
 
jQuery('a').hasClass('blue');
//ผลที่ได้จะเป็น     false
    <ul>
		<li class="aaa">line0</li>
		<li class="bbb">line1</li>
		<li class="ccc">line2</li>
	</ul>

ใช้คำสั่ง

jQuery('ul').hasClass('aaa');
//ผลที่ได้จะเป็น false
//ในกรณีที่เป็น class ของตัว child  จะใช้คำสั่ง hasClass ไม่ได้นะครับ
 
jQuery('li').hasClass('aaa');
//ผลที่ได้จะเป็น true

เขียนโดย : tikstt
เว็บไซท์ : http://tikstt.or.hn


jQuery คำสั่งคลาส .removeClass() jQuery คำสั่งคลาส .toggleClass()
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ jquery ทั้งหมด »