หน้าแรก

jquery

หัดใช้ javascript library และ ajax ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก ฟรี และดีจาก google

jQuery คำสั่ง .contents()
jQuery คำสั่ง .end()
jQuery คำสั่ง .children()
jQuery คำสั่ง .find()
jQuery คำสั่ง .parent()
jQuery คำสั่ง .parents()
jQuery คำสั่ง .parentsUntil()
jQuery คำสั่ง .offsetParent()
jQuery คำสั่ง .closest()
jQuery คำสั่ง .next()