หน้าแรก

MS_access

พัฒนา จัดการฐานข้อมูลด้วย ไมโครซอฟท์แอคเซส จากง่ายสู่ขั้นสูง

การใช้คำสั่ง Nowและ Date
การใช้คำสั่ง DLookup เข้ามามีส่วนร่วมกับ DMax และ DMin
การใช้คำสั่ง DMax และ DMin
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
 1  2  3  4  5  ถัดไป »