หน้าแรก

HTML

พื้นกฐานการทำเว็บกับกับภาษา HTML ต่างๆจากง่ายสู่ขั้นสูงพร้อมเทคนิคต่างๆ คำสั่งต่างๆมากมาย

กำหนดแบบของตัวอักษร
กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Logical
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Physical
การจัดวางข้อความ โดยใช้คำสั่ง Align
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
การใส่อักขระพิเศษ
การใช้คำสั่ง
การใช้คำสั่ง